Královéhradecký kraj se v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje rozhodl vytvořit v rámci vybraných vyšších odborných a středních škol centra odborného vzdělávání (dále jen „COV“). Vytvořením Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví bude využit potenciál Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, která bude garantovat kvalitu procesu počátečního a dalšího vzdělávání. Prostřednictvím projektu budou vytvořeny materiální podmínky pro kvalitní odbornou a praktickou výuku žáků, které podpoří zavádění nových školních vzdělávacích programů. Vznik centra odborného vzdělávání ve stavebnictví zlepší situaci nabídky celoživotního vzdělávání ve stavebních oborech, které jsou na trhu práce nedostatkové a velmi žádané ze strany zaměstnavatelů. Nadstandardní podmínky budou využívány žáky vlastních i partnerských škol, při celoživotním vzdělávání dospělých a při přípravě kvalifikovaných pracovníků v souladu s potřebami zaměstnavatelů.

 

Tento projekt řeší rekonstrukci budovy školy, vytvoření materiálních podmínek a dostatečných kapacit pro kvalitní odbornou a praktickou výuku žáků. V rekonstruované budově vzniknou odborné učebny pro obory vzdělávání ve stavebnictví, laboratoř materiálového inženýrství, učebna stavební fyziky, přednášková místnost pro pořádání aktivit COV, místnosti pro přípravu odborných pedagogických pracovníků, zázemí pro odborné učebny, sociální zázemí a další technické zázemí nezbytné pro provoz COV.

 

Zahájení projektu: červen 2008
Ukončení projektu: prosinec 2011
Začátek fyzické realizace projektu: 15. 05. 2010
Konec fyzické realizace projektu: 24. 10. 2011
Celkové náklady projektu CZK: 29 mil. Kč
Operační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod (2007 – 2013)
Prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 2.2. Rozvoj měst

 

ROP Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Investice do Vaší budoucnosti.
investice_budoucnost