... v roce 2018

 

 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

 

Činnost školy bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie, Náchod, Pražská 931.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky tímto sdělením.

 

Střední průmyslová škola stavební – maturitní obory

Přihlášku ke studiu ve střední škole je nutné podat pro 1. kolo nejpozději do 1. března 2018.
Součástí přihlášky ke studiu MUSÍ být i Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

Naše škola je zapojena do projektu centrálního zadávání přijímacích zkušek – více informací naleznete na adrese www.cermat.cz včetně ukázkových testů – Český jazyk a literatura, Matematika.

  • 1. řádný termín jednotných testů: 12. duben 2018
  • 2. řádný termín jednotných testů: 16. dubna 2018
  • náhradní termíny testů: 10. a 11. květen 2018

Povolenými pomůckami při řešení didaktických testů jsou pouze rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka.

Počty přijímaných uchazečů SPŠ pro školní rok 2018/2019:

Kód oboru

Název oboru

Může být přijato

Délka studia

Forma studia

36-47-M/01

Stavebnictví

60

4 roky

denní

23-55-H/01

Klempíř

12

3 roky

denní

36-64-H/01

Tesař

8

3 roky

denní

36-67-H/01

Zedník

24

3 roky

denní

36-69-H/01

Pokrývač

8

3 roky

denní

39-41-H/01

Malíř, lakýrník

8

3 roky

denní

36-66-H/01 Montér suchých staveb 8 3 roky denní

 

Další informace můžete nalézt i na stránkách Školského informačního portálu Královehradeckého kraje

 

Ve všech učebních oborech je žákům v 1. – 3. ročníku poskytován finanční příspěvek zřizovatele školy ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč (v závislosti na prospěchu, chování a studovaném ročníku).

 

 

Přijímání ke studiu:

a) Obory s maturitní zkouškou

 

Ve všech kolech přijímacího řízení se konají přijímací zkoušky. Ke studiu v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví bude přijato do prvního ročníku 60 uchazečů. Uchazeči budou ke studiu přijímáni podle prospěchu v základní škole nebo nižším stupni gymnázia a současně dle výsledků písemných testů jednotné zkoušky (centrálně zadávané) takto:

1. Podle prospěchu v základní škole
– samostatně se hodnotí průměr za poslední dvě klasifikační období ... max. 40 bodů
(klasifikačním obdobím se rozumí pololetí povinné školní docházky)
1,00 - 1,50 1,51 - 1,55 1,56 - 1,60 1,61 - 1,65 1,66 - 1,70 1,71 - 1,75 1,76 - 1,80 1,81 - 1,85 1,86 - 1,90 1,91 - 2,00
20 bodů 18 bodů 16 bodů 14 bodů 12 bodů 10 bodů 8 body 6 body 4 body 2 bod
– prospěch z vybraných předměteů v posledním ukončeném klasifikačním období ... max. 10 bodů
Předmět / Hodnocení výborně (1) chvalitebně (2) dobře (3)
Matematika 5 bodů 3 body 1 bod
Fyzika 5 bodů 3 body 1 bod
2. Písemné testy jednotné zkoušky – centrálně zadávaný společností CERMAT
  • Český jazyk ... max. 50 bodů
  • Matematika ... max. 50 bodů
Celkový možný bodový zisk je 150 bodů. Úspěšně vykonanou přijímací zkouškou se rozumí dosažení minimálně 45 bodů.
Na základě vykonaných přijímacích zkoušek bude sestaveno pořadí podle celkového počtu dosažených bodů a uchazeči budou přijímáni v tomto pořadí v závislosti na počtu volných míst.
Pomocná kritéria (uplatňují se při rovnosti bodů uchazečů v celkovém pořadí):
  1. prospěch z předmětu Matematka v posledním ukončeném klasifikačním období
  2. prospěch z předmětu Matematka v předposledním ukončeném klasifikačním období

 

 

b) Obory s výučním listem

Přijati budou uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku. V případě většího počtu uchazečů než je počet přijímaných žáků bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch v posledním hodnoceném období povinné školní docházky. Upřednostněni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku úspěšným ukončením vyššího ročníku.