Učební plány níže uvedených oborů naleznete na výukovém webu školy.

 

36-47-M/01 Stavebnictví

Obor Stavebnictví je čtyřletý studijní obor, který připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve stavebnictví v oblastech stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců, ve stavebních laboratořích, na úseku správním, i v oblasti výzkumu. Studium dává široký odborný základ i pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem.

Studium na střední průmyslové škole stavební je ukončeno maturitou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách.

Do prvního ročníku střední školy se přijímají žáci, kteří úspěšně absolvovali povinnou školní docházku a splnili v rámci přijímacího řízení podmínky pro přijetí prokázáním schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Součástí přijímacího řízení jsou i přijímací zkoušky. Při těchto zkouškách je ověřována úroveň všeobecných znalostí uchazeče a dále jeho znalosti z českého jazyka a matematiky. V přijímacím řízení je hodnocen i prospěch uchazeče na základní škole.

 

  • zaměření Pozemní stavitelství je základní technické zaměření pro získání odborných znalostí a dovedností ve stavebních oborech. Absolvent má rozšířené znalosti v oblasti návrhu a posouzení stavebních konstrukcí;

  • zaměření Obnova budov je cíleno na opravy a rekonstrukce stavebních objektů s přihlédnutím na požadavky památkové péče. Absolvent má prohloubené znalosti v oblasti legislativy (památkové péče) a technologií, které se bezprostředně dotýkají rekonstrukce a sanace stavebních objektů;

  • zaměření Rozpočtování a kalkulace staveb je určeno pro žáky se zájmem o ekonomiku. Prohlubuje znalosti žáků v oblasti stanovování cen stavebních prací, fakturace a přípravy staveb. Absolvent je schopen stanovit cenu stavebních děl pro výběrová řízení;

  • zaměření Navrhování interiérů (design) je vhodné pro žáky se zájmem o řešení vnitřních prostor staveb. Rozvíjí dovednosti při návrhu interiérů s ohledem na jejich funkčnost, variabilitu a provázání na technické zařízení objektu.