36-41-N/01 Obnova stavebních památek

 

1. Zaměření výuky a profil absolventa

Studijní obor Obnova stavebních památek je denní vyšší odborné studium v délce tří let, které připravuje studenty pro kvalifikovaný výkon náročných činností vyšších technickohospodářských pracovníků v oblasti obnovy zejména architektonicky a historicky hodnotných stavebních objektů. Studenti jsou specializovaně připravováni na obnovu uvedených objektů po stavební stránce.

Absolvent tohoto studijního oboru může po přiměřeném krátkém zapracování vykonávat vyšší funkce na úseku technické činnosti ve stavebnictví v oblasti rekonstrukcí a obnovy historických architektonicky hodnotných a památkově chráněných objektů i jiných cenných staveb. Jeho zařazení bude do těch pracovních funkcí, kde střední vzdělání již nepostačuje, avšak vzdělání vysokoškolské není nezbytné. Absolvent vyšší odborné školy stavební se proto uplatní především ve stavebním provozu, a to v těch funkcích, které vyžadují nutnost rychlého rozhodování a samostatného řešení problematiky rekonstrukčních prací, spolu s využitím přiměřených manuálně řemeslných dovedností z několika oborů. Dobré uplatnění bude mít absolvent tohoto oboru i ve státní správě na stavebních úřadech, příp. na referátech regionálního rozvoje okresních úřadů. V projekčních kancelářích a ateliérech se pak absolvent vyšší odborné školy uplatní zejména při projektové přípravě náročnějších rekonstrukcí historicky hodnotných objektů, při provádění prací koncepčního charakteru, při navrhování nejvhodnějších technologických postupů pro rekonstruované objekty a při řešení jednodušších statických problémů z oblasti rekonstrukcí a obnovy historicky cenných staveb. Absolvent rovněž může na odpovídající úrovni vykonávat funkce stavebně­kulturního charakteru.

2. Obsah vzdělání

Obsah vzdělání studijního oboru Obnova stavebních památek je koncipován tak, že vedle složky všeobecného vzdělání zahrnuje i složku vzdělání specifického odborného. Nedílnou součástí vyššího studia je i praktická příprava, která se uskutečňuje průběžně po celou dobu studia.

3. Přijímání ke studiu

Do prvního ročníku tříletého denního studia oboru Obnova stavebních památek se přijímají žáci a další uchazeči, kteří získali úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a splnili v rámci přijímacího řízení podmínky pro přijetí stanovené ředitelem školy. Součástí přijímacího řízení jsou i přijímací zkoušky. Tyto zkoušky se uskutečňují formou písemného testu a ústního pohovoru s uchazečem a je při nich zjišťována úroveň všeobecných znalostí uchazeče, jeho celkový přehled i předpoklady pro studium na vyšší odborné škole stavební. V přijímacím řízení je přihlédnuto i k prospěchu uchazeče na střední škole.

Přihláška ke studiu na Vyšší odborné škole stavební Náchod se podává na formuláři, který škola uchazeči na požádání zašle. Lze použít i formuláře SEVT.

Přihlášky ke studiu přijímá VOŠ stavební Náchod každý rok ve dvou termínech, uvedených na stránce "Studijní informace".

Studium na Vyšší odborné škole stavební Náchod je ukončeno absolutoriem (diplomovou prací a závěrečnou zkouškou). Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy s titulem "diplomovaný specialista".

4. Studijní plán

Image

5. Rozpis týdnů

Image

 

36-41-N/02 Pozemní stavby

 

1. Zaměření výuky a profil absolventa

Studijní obor Pozemní stavby je denní vyšší odborné studium v délce tři roky, které připravuje studenty převážně na praktické zvládnutí problematiky přípravy a výstavby pozemních staveb všeho druhu. Úkolem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni se plně podílet na tvorbě technicky i technologicky dokonalých stavebních děl řešených s použitím konstrukcí podle současných poznatků vědy, výzkumu a vývoje a s použitím nejvhodnější technologie a dostupných materiálů.

Absolvent tohoto studijního oboru může po přiměřeném krátkém zapracování vykonávat vyšší funkce na úseku technické činnosti ve stavebnictví v té oblasti, kde se vyskytují náročnější či složité případy řešení konstrukčních systémů staveb, uplatňuje se volba nových stavebních materiálů a vyskytuje se náročná, příp. neobvyklá technologie při vlastní realizaci stavebního objektu. Zařazení absolventa bude do těch pracovních funkcí, kde střední vzdělání již nepostačuje, avšak vzdělání vysokoškolské není nezbytné. Absolvent VOŠ stavební se proto uplatní především v dodavatelských organizacích, stavebních podnicích a firmách při výstavbě, údržbě a modernizaci všech druhů pozemních, příp. průmyslových, staveb. Dobré uplatnění bude mít absolvent tohoto oboru také ve státní správě na stavebních úřadech, příp. na referátech regionálního rozvoje. V projekčních kancelářích a ateliérech se pak absolvent VOŠ uplatní zejména při projektové přípravě náročnějších novostaveb i rekonstrukcí, při provádění prací koncepčního charakteru, při navrhování nejvhodnějších technologických postupů pro realizaci stavby a při řešení středně náročných statických problémů z oblasti pozemního stavitelství.

2. Obsah vzdělání

Obsah vzdělání studijního oboru Pozemní stavby navazuje na základ, zahrnutý v pojetí středoškolského studijního oboru "Stavebnictví". Celé vzdělání studijního oboru Pozemní stavby zahrnuje vedle složky všeobecného vzdělání i složku vzdělání specifického odborného. Nedílnou součástí vyššího studia je praktická příprava, která se uskutečňuje průběžně po celou dobu studia.

3. Přijímání ke studiu

Do prvního ročníku tříletého denního studia oboru Pozemní stavby se přijímají žáci a další uchazeči, kteří získali úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a splnili v rámci přijímacího řízení podmínky pro přijetí stanovené ředitelem školy. Součástí přijímacího řízení jsou i přijímací zkoušky. Tyto zkoušky se uskutečňují formou písemného testu a ústního pohovoru s uchazečem a je při nich zjišťována úroveň všeobecných znalostí uchazeče, jeho celkový přehled i předpoklady pro studium na vyšší odborné škole stavební. V přijímacím řízení je přihlédnuto i k prospěchu uchazeče na střední škole.

Přihláška ke studiu na Vyšší odborné škole stavební Náchod se podává na formuláři, který škola uchazeči na požádání zašle. Lze použít i formuláře SEVT.

Přihlášky ke studiu přijímá VOŠ stavební Náchod každý rok ve dvou termínech, uvedených na stránce "Studijní informace".

Studium na Vyšší odborné škole stavební Náchod je zakončeno absolutoriem (diplomovou prací a závěrečnou zkouškou). Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy s titulem "diplomovaný specialista".

4. Studijní plán

Image

5. Rozpis týdnů

Image