Název projektu: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001928

 2018 plakat TEVd

 

Základními předpisy v oblasti středního vzdělávání v ČR jsou:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

 

Podrobné členění všech aktuálních předpisů naleznete třeba na adrese http://www.zakonyprolidi.cz/obor/1320834

Další velmi zajímavé stránky s problematikou školské legislativy jsou na adrese http://www.atre.cz/zakony/frame.htm s tím, že původním zdrojem tohoto odkazu je adresa http://www.volny.cz/seminar.ms/

 


 

Základní dokumenty školy

 

Zřizovací listina

Zřizovací listina je dokument, schválený územně samosprávným celkem, kterým se zřizuje příspěvková organizace, která je zpravidla nezisková a jejíž činnost vyžaduje právní subjektivitu. Viz Zrizovaci-listina_48623717.pdf

 

Organizační řád, Školní (vnitřní) řády

Organizační řád je výchozí normou – systémem pravidel, která upravují vnitřní organizaci a chod školy. Tento předpis vytváří prvotní rámec, z něhož vyvstává základní právní nástroj pro stanovení konkrétních práv a povinností žáků, studentů, ale též jejich zákonných zástupců, definující pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky – Školní (vnitřní) řády.

 

Výroční zprávy

Ředitel školy zpracovává výroční zprávu v souladu s požadavky aktuálního znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - viz § 10 odst. 3 - a též v souladu s pokyny, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotlivé dokumenty naleznete v archivu výročních zpráv

 

Hodnocení školy

Hodnocení školy v souladu s požadavky aktuálního znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - viz § 12 - se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.

 

Pro vlastní hodnocení školy jsou využívány tyto nástroje: http://www.nuv.cz/ae/evaluacni-nastroje

Program podpory digitalizace škol

 

V roce 2014 se naše škola připojila k projektu "Program podpory digitalizace škol 2014/2015", kterou realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru.

Více informací naleznete na adrese http://www.edulabcr.cz/projekty/program-podpory-digitalizace-skol

 

EDULab projekt

Studium ve Vyšší odborné škole stavební arch. Jana Letzela je řádně ukončeno tzv. absolutoriem.

 

 1. Řádný termín konání absolutoria stanoví ředitel školy v období od 1. do 30. června.
 2. Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka.
 3. Teoretická zkouška z odborných předmětů zahrnuje v širších souvislostech učivo ze skupiny profilových předmětů dle konkrétního studovaného oboru:
 • Obnova stavebních památek
  • Poruchy a rekonstrukce budov
  • Statika rekonstrukcí budov
  • Stavební technologie

 • Pozemní stavby
  • Konstrukce pozemních staveb
  • Betonové a zděné konstrukce
  • Příprava realizace staveb / Ekonomika stavebního podniku (dle profesního modulu)

 

 

Absolutorium ve školním roce 2014/2015


Pro letošní školní rok jsou ředitelem školy stanoveny následující termíny:

 • odevzdání absolventské práce: 12. květen 2015
 • přihlášení s k absolutoriu: 6. červen 2015  (přihláška ke stažení zde)
 • absolutorium: 15. - 17. červen 2015
 • absolutorium (náhradní × opravný termín): 11. září 2015